EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE, I PÓŁROCZE ROK 2012

 

 

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.
w tys. zł

SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

113 264

119 903

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

6 544

7 500

Zysk (strata) brutto

5 932

5 947

Zysk (strata) netto

5 780

5 793

Aktywa razem

79 405

86 361

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

111 501

119 105

Zobowiązania długoterminowe

17 697

20 134

Zobowiązania krótkoterminowe

93 804

98 971

Kapitał własny

69 297

73 459

Kapitał zakładowy

22 180

22 180

Liczba akcji w tys. szt.

22 180

22 180

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0