EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 

Wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii N - 26.04.2013r.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 443/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki URSUS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Pierwszym dniem notowań w/w akcji spółki URSUS S.A. na rynku podstawowym GPW w W-wie jest 30 kwietnia 2013 r