EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

W dniu 18 marca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nr DPI/WE/410/1/12/16 o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Emitenta, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz 8.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q spółki URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.