EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Ursus S.A.

 

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 12 grudnia 2012 r. podjął uchwałę nr 949/12, na podstawie której w myśl § 40 ust. 2 i 3  w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w dniu 13 grudnia 2012 r. w KDPW 4.000.000 (słownie: cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ursus S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz uchwały Zarządu nr 50/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., oraz oznaczyć je kodem PLPMWRM00061. Przedmiotowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.