EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego URSUS S.A. – 08.04.2013r.

W dniu 5 kwietnia 2013 roku Ursus S.A. powziął informację, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 marca 2013 roku postanowiono o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 22.180.000 złotych do kwoty 26.180.000 złotych, tj. o kwotę 4.000.000 złotych w drodze emisji 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja oraz zarejestrowano zmianę w Statucie Emitenta wynikająca z Uchwały numer 4/2012 podjętej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2012 roku, o podjęciu której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2012 z dnia 2 września 2012 roku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N wynosi obecnie 26.180.000 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy).