EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 40/2017


Raport bieżący  40/2017 (13.10.2017)

Temat:

Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. (Emitent) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”) informuje, iż w dniu 13 października 2017 r. otrzymał od POL-MOT Holding S.A. (KRS 0000016274) zawiadomienia o zmniejszeniu przez tę spółkę wraz z podmiotami zależnymi ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta zawartych w okresie 10-11 października 2017 r.

Zawiadomienie POL-MOT Holding S.A datowane na dzień 12 października 2017 r. brzmiało następująco:

„Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000016274, kapitał zakładowy 1.380.000 zł, NIP: 524-030-21-57, REGON: 012770467 (dalej Spółka) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”), będąc jednocześnie podmiotem dominującym wobec REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA i POL-MOT Auto S.A., niniejszym zawiadamia, że Spółka - w dniu 10 października 2017 r. na skutek zbycia na rynku regulowanym GPW przez POL-MOT Holding S.A. 458.700 akcji URSUS S.A.- posiada 45,91% akcji (27.170.300 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. wraz z akcjami posiadanymi przez spółki zależne REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA (5.629.000 akcji) oraz POL-MOT Auto S.A. (3.000.000 akcji). POL-MOT Holding S.A. samodzielnie posiada 18.541.300 akcji.

Przed wyżej opisaną transakcją POL-MOT Holding S.A. (samodzielnie 19.000.000 akcji) wraz ze spółkami zależnymi (REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA – 5.629.000 akcje i POL-MOT Auto S.A. – 3.000.000 akcji) posiadał 46,68% akcji (27.629.000 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.”

Zawiadomienie POL-MOT Holding S.A datowane na dzień 13 października 2017 r. brzmiało następująco:

„Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000016274, kapitał zakładowy 1.380.000 zł, NIP: 524-030-21-57, REGON: 012770467 (dalej Spółka) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”), będąc jednocześnie podmiotem dominującym wobec REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA i POL-MOT Auto S.A., niniejszym zawiadamia, że Spółka - w dniu 11 października 2017 r. na skutek zbycia na rynku regulowanym GPW przez POL-MOT Holding S.A. 365.387 akcji URSUS S.A.- posiada 45,29% akcji (26.804.913 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. wraz z akcjami posiadanymi przez spółki zależne REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA (5.629.000 akcji) oraz POL-MOT Auto S.A. (3.000.000 akcji). POL-MOT Holding S.A. samodzielnie posiada 18.175.913 akcji.

Przed wyżej opisaną transakcją POL-MOT Holding S.A. (samodzielnie 18.541.300 akcji) wraz ze spółkami zależnymi (REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA – 5.629.000 akcje i POL-MOT Auto S.A. – 3.000.000 akcji) posiadał 45,91% akcji (27.170.300 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.”