EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 31/2017


Raport bieżący 31/2017

Temat:

Zawarcie umowy o współpracy z LOTOS Oil sp. z o.o.  

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść komunikatu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r. pomiędzy URSUS S.A. i LOTOS Oil sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku została zawarta umowa o współpracy, na podstawie której LOTOS Oil sp. z o.o. będzie sprzedawał i dostarczał Emitentowi środki smarne, które będą miały zastosowanie w ciągnikach i maszynach rolniczych oferowanych przez URSUS S.A.

Powyższa Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 lipca 2022 r., a jej szacunkowa wartość netto wyniesie 11,8 mln PLN.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Strony przewidują również współpracę w zakresie sprzedaży, dystrybucji i marketingu środków smarnych oferowanych przez LOTOS Oil sp. z o.o. na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, na których działa Emitent.

Gwarancja dostaw wysokiej jakości produktów LOTOS Oil sp. z o.o., o wymaganych parametrach i w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem, zapewnia Emitentowi pewność zakupu i stabilizację w zakresie zaopatrywania URSUS S.A. w środki smarne zalecane do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych.

W opinii Emitenta, partnerstwo z LOTOS Oil sp. z o.o. zwiększy możliwości rozwoju Grupy Kapitałowej URSUS w zakresie poszerzenia skali jej działalności i pozyskiwania nowych klientów.

Warunki zawartej Umowy z LOTOS Oil sp. z o.o. nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów o współpracy. Umowa zawiera postanowienia o karach umownych za naruszenie obowiązku zachowania poufności (15% wartości Umowy) oraz za naruszenie zasad wykorzystywania znaków towarowych stron, zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.