EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 19/2017


Raport bieżący 19/2017 (29.05.2017)

Temat:

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu przez ww. Sąd w dniu 22 maja 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na mocy upoważnienia przyznanego Zarządowi w ramach § 7 b Statutu Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego) oraz na mocy uchwały Zarządu z dnia 16 maja 2017 r.

Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji jego podwyższenia wynosi 59 180 000 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 59 180 000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R.

Ogólna liczba głosów w Spółce po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 59 180 000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) głosów.

Jednocześnie, w związku z wyżej opisaną rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający przedmiotowe podwyższenie.

Załącznik, status URSUS S.A. : http://ursus.com/files/2017-05/statut-ursus-s.a..pdf