EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 17/2017


Raport bieżący 17/2017   (16.05.2017)

Temat:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki URSUS S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 26 pkt 19 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2017 zgodnie z MSSF i ustawą o rachunkowości.

Spółka Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000481039 oraz wpisana jest przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami i normami zawodowymi.

Dotychczas Emitent nie korzystał z usług spółki Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.

Przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań URSUS S.A. i Grupy URSUS za 2016 rok i w latach wcześniejszych prowadziła firma audytorska BDO sp. z o.o.

Podstawę prawną przekazania niniejszego komunikatu stanowi § 5 ust. 1 pkt. 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.)