EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 13/2017


Raport bieżący nr 13/2017 (23.03.2017)

Temat:

Korekta opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd URSUS S.A. niniejszym przekazuje korektę opublikowanego w dniu 22 marca 2017 r. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016 (Sprawozdanie). Korekta obejmuje dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016 w następujących pozycjach:

1. w punkcie 2 pt. „Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów” na stronie nr 5 w zakresie danych prezentowanych w informacji o dochodach ogółem w pozycji dotyczących przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych oraz wyceny instrumentów finansowych;

2. w punkcie 4 pt. „Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych” na stronie nr 7 w zakresie przepływów z działalności operacyjnej, przepływów z działalności inwestycyjnej oraz w konsekwencji zmianę stanu środków pieniężnych;

3. w punkcie 18 pt. „Informacje dotyczące segmentów operacyjnych” na stronie nr 25 w zakresie prawidłowej prezentacji danych pochodzących z rachunku zysków i strat, skorygowano dane dotyczące działalności finansowej i wyniku przed wyłączeniami konsolidacyjnymi oraz w zakresie prawidłowej prezentacji danych pochodzących z bilansu, skorygowano dane dotyczące, kapitałów własnych, aktywów i zobowiązań nieprzypisanych, a w konsekwencji w/w korekty, w zakresie sumy bilansowej.

Emitent w oddzielnym komunikacie przekaże Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2016.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółka publicznych w związku z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.