EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 06/06/2016

Przedmiot przetargu: „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                       Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 podaje informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę drukarki 3D dla URSUS S.A. nr sprawy: 04/04/2016.

 

1.    Wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano:

W przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę drukarki 3D dla URSUS S.A. nr sprawy: 04/04/2016 najkorzystniejszą ofertę założyła firma Infinum 3d Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 8 20-311 Lublin cena 250000,00 zł. brutto, termin wykonania 30 dni od podpisania umowy.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca Infinum 3d Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 8 20-311 Lublin złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 80%, termin wykonania 10% oraz okres gwarancji 10% uzyskał najwyższą ilość punktów wynoszącą 80 pkt.

 

2.    Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferty złożyło 2 wykonawców

Oferta nr 1. P.A. NOVA S.A. ul. Górnych Wałów 42 44-100 Gliwice

Oferta nr 2. Infinum 3d Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 8 20-311 Lublin

 

3.     Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Ilość pkt. w kryterium okres gwarancji

Łączna pkt.

1

P.A. NOVA S.A. ul. Górnych Wałów 42 44-100 Gliwice

Oferta nie oceniana w ramach określonych  kryteriów oceny ofert. Odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2

Infinum 3d Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 8 20-311 Lublin

80 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

80 pkt

 

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016,

 

                Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn.: „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.” – ogłoszone w dniu 20.02.2016 r. w:

1.    Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr  58467-2016-PL,

2.    Bazie konkurencyjności pod nr 1000596

3.    Na stronie internetowej, pod adresem: www.ursus.com oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

Uzasadnienie

 

                Do upływu terminu składania ofert tj. 19 kwietnia 2016 r. godz. 14:00 nie wpłynęła żadna oferta na wyżej wymienione postępowanie. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

 


Lublin dn, 21 kwietnia 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                               Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 podaje informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A.” nr sprawy: 03/03/2016.

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano:

W przetargu nieograniczonym na „zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A.” nr sprawy: 03/03/2016. najkorzystniejszą ofertę założyła firma 3D PRO Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 64/56, 91-463 Łódź, cena 249936,00 zł. brutto, termin wykonania 29 dni.

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca 3D PRO Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 90% i termin wykonania 10% uzyskał najwyższą ilość punktów wynoszącą 100 pkt.

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: Ofertę złożył 1 wykonawca

3D PRO Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Łączna pkt.

1

3D PRO Sp. z o. o.

ul. Łagiewnicka 64/56,

91-463 Łódź

90 pkt.

10 pkt.

100 pkt

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Zakup i dostawa drukarki 3D dla URSUS S.A.”
nr sprawy: 04/04/2016. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 78120-2016 z dnia 05.04.2016 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1001109

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

I. Zmiana treści specyfikacji:

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób opisany poniżej:

 

1) Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje brzmienie:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drukarki 3D sztuk 1 Urządzenie powinno być wykonane z najwyższej jakości komponentów, wyposażone w unikalne rozwiązania technologiczne podwyższające komfort użytkowania i jakość pracy. Technologia druku FDM (Fused Desposition Modeling). Minimalny obszar roboczy urządzenia o wymiarach 800x700x500 mm. Obszar roboczy osłonięty szczelną obudową z kontrolą temperatury wewnętrznej. Platforma robocza z innowacyjnym autolevellingiem (Drukarka dostosowuje wysokość dyszy nad platformą roboczą, zapewniając idealne przyleganie wydruku do stołu. Algorytm ustawień zapewnia automatyczną kalibrację platformy roboczej oraz kompensację jej krzywizny) i 4-punktową stabilizacją. Platforma robocza podgrzewana, minimalna maksymalna temperatura to 110°C. Urządzenie wyposażone w minimum dwie dysze w tym jedna do aplikacji materiału podporowego (wyłamywanego lub rozpuszczalnego), Dysza/e do aplikacji podstawowego filamentu podgrzewane (możliwość regulacji temperatury w zależności od aplikowanego materiału) do minimalnej maksymalnej temperatury 260°C z osłoną zabezpieczającą przed przypadkowym poparzeniem. Rozdzielczość warstw minimum 0,1mm. Dokładność pozycjonowania w osiach XYZ min 0,05 mm. Średnica filamentu 1,75 mm. Zestaw dysz do aplikacji różnych filamentów i różnej wydajności ( minimum 3 szt). Drukarka powinna być wyposażona w opcję wymiany i uzupełniania filamentu w trakcie wydruku (możliwość wykonywania kolorowych modeli), system redukcji wibracji, wbudowany panel kontrolny LCD (kolorowy, minimum 3,5”), oświetlenie kierunkowe wydruku wyłączające się po zakończeniu pracy, wbudowana kamera, USB, Ethernet, Wi-Fi. Możliwość drukowania z podstawowych materiałów takich jak PLA, ABS, Guma, Nylon itp.

Drukarka powinna być dostarczona do klienta jako produkt skalibrowany i gotowy do użytku. Powinna zostać wyposażona w zestaw akcesoriów niezbędnych do pracy i po min. 10 kg filamentu
z materiałów takich jak PLA, ABS, Guma, Nylon w kolorach uzgodnionych z zamawiającym. Możliwość drukowania rozpuszczalnym materiałem podporowym

Oprogramowanie umożliwiające przekształcenie zaprojektowanego modelu w formacie str, obj, thing  w obiekt przygotowany do druku. Posiada ustawienia (tzw. profile wydruku) dedykowane drukarce
3D i firmowym filamentom (materiałom do druku).

 

 

Ponadto oprogramowanie powinno posiadać następujące właściwości:

1.     Dowolne rozmieszczanie, skalowanie, powielanie i obracanie zaimportowanych modeli w polu roboczych drukarki 3D.

2.     Możliwość precyzyjnego ustawiania rozdzielczości wydruku.

3.     Automatycznie generowanie materiału podporowego. W przypadku druku wielokolorowego program sam dobiera kolor podpory w danym obszarze modelu. Podpory są łatwe
do wyłamania i usunięcia, istnieje możliwość drukowania rozpuszczalnym materiałem podporowym, który następnie zostaje wypłukany w specjalnym roztworze lub wodzie.

4.     Możliwość aplikacji dodatkowej warstwy stabilizującej, która gwarantuje lepsze przytwierdzenie modelu do platformy roboczej drukarki, poprawiając jakość i precyzję wydruku.

5.     Funkcja wspomagająca optymalne stygnięcie modelu. Minimalizuje tendencję materiału
do skurczu i odkształcania pod wpływem zmian temperatury

6.     Automatycznie generuje strukturę (np. w kształcie „plastrów miodu”), która wypełnia model,
co przyczynia się do jego wysokiej sztywności i wytrzymałośc
i przy jednoczesnej znacznej oszczędności materiału. Stopień wypełnienia ustala się procentowo, przy czym 100%
to materiał lity.

7.     Szacowanie czasu drukowania i zużycia materiału

Minimalny okres gwarancji zaproponowanej drukarki 3D musi wynosić 24 miesiące.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne wymagane przez producenta drukarki.

Przedmiot zamówienia będzie stanowił przedmiot umowy leasingu finansowego, którego zakup sfinansuje wskazany przez Zamawiającego Leasingodawca (zwany też „Kupującym”) i przekaże
go do użytku Zamawiającemu jako Leasingobiorcy na warunkach zgodnych z zawartą między stronami leasingu umową leasingową.

1)     Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zamawiającego Leasingodawcy na zasadach i warunkach określonych w niniejszym postępowaniu i złożonej ofercie.

2)     Zamawiający nie nabędzie bezpośrednio przedmiotu zamówienia od Wykonawcy.

3)     Wykonawca zobowiązuje się do zbycia przedmiotu zamówienia, na rzecz wskazanego przez Zamawiającego Leasingodawcy. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą
a Leasingodawcą (Kupującym) z udziałem Zamawiającego. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na Leasingodawcę (Kupującego).

4)     Niniejsze postępowanie prowadzone jest ze skutkiem na rzecz podmiotu trzeciego,
tj. wyłonionego przez Zamawiającego Leasingodawcy.

5)     Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do zbycia przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zamawiającego Leasingodawcy na zasadach umowy sprzedaży i na warunkach złożonej oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zastosowania materiałów
i urządzeń posiadających parametry techniczne, technologiczne, eksploatacyjne i użytkowe
nie gorsze niż materiały i urządzenia zawarte w SIWZ. W przypadku zastosowania alternatywnych urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że zaproponowane przez niego materiały i urządzenia w pełni spełniają wszystkie parametry urządzeń i materiałów zawartych w SIWZ.

Kod przedmiotu zamówienia wg CPV: 30.23.21.00-5 drukarki i plotery – urządzenia wielofunkcyjne”

 

II. Zmiana terminu składania ofert:

            Z uwagi na istotność wprowadzonych zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzących także do zmiany ogłoszenia URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 przedłuża termin składania ofert do dnia 22.04.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

 

1) Rozdział XIV pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta: zakup i dostawę drukarki 3D dla URSUS S.A.
nr sprawy; 04/04/2016. Nie otwierać przed dniem 22.04.2016 r. godz. 14:00”.

2) Rozdział XV pkt 2 otrzymuje brzmienie:

W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 22.04.2016 r.
do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.

3) Rozdział XV pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7, 20-209, Lublin dnia 22.04.2016 r. godz. 14:15.

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą informację zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com, a także zgodnie z art. 38 ust 4a zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższe zmiany zostały również opublikowane w Bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 2016S 036-058467, w zmianie do ogłoszenia z 16.03.2016 r. 2016S 053-088890 oraz z 24.03.2016 r. 2016/S 059-099626

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

I. Przedłużenie terminu składania ofert

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.04.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym  treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

 

Rozdział XVI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego do dnia 19.04.2016 r.
do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.”

Rozdział XVI ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7 w Lublinie dnia 19.04.2016 r. godz. 14:15.”

Rozdział XV ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: Oferta: Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle
w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power nr sprawy: 02/02/2016. Nie otwierać przed dniem 19.04.2016 r. godz. 14:00”

           

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A. nr sprawy: 03/03/2016 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 76604-2016 z dnia 04.04.2016 oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 83062 – 2016 z dnia 08.04.2016, a także w bazie konkurencyjności
pod nr 1001090

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

W punkcie Obudowa: „Typu Tower wyposażona w antypoślizgowy uchwyt (…) Wyposażona w złącze diagnostyczne umieszczone z przodu obudowy. Wielu producentów zamiast złącza diagnostycznego diagnostykę urządzenia przeprowadza za pomocą dedykowanych diod LED na obudowie oraz sygnałom dźwiękowym oraz preinstalowanym w BIOS systemowi ePSA Diagnostic. Takie rozwiązanie pozwala zdiagnozować usterki stacji roboczej bez konieczności angażowania dodatkowego sprzętu. Czy w związku z tym Zamawiający uzna za co najmniej równoważne dostarczenie sprzętu umożliwiającego diagnostykę stacji roboczy za pomocą wbudowanych mechanizmów diagnostycznych (wbudowanych w BIOS oraz „mechanicznych” za pomocą diod LED na obudowie stacji roboczej?

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, opisane powyżej rozwiązanie w ocenie Zamawiającego jest równoważne z wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 2:

W punkcie Gniazda rozszerzeń Zamawiający zawarł zapis:

2 gniazda PCI3 Gen 3x16,

2 gniazda PCIe gen2x4

1 gniazdo PCIe Gen2 x1,

1 gniazdo PCI

Czy zamawiający dopuści jako równoważne gniazda o specyfikacji:

2 gniazda PCIe x 16 Gen 3

1 gniazdo PCIe x16 Gen 3 Wired x8

1 gniazdo PCIe x4 Gen2

1 gniazdo PCIex1 gen2

1 gniazdo 32bit/33 MHz

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do powyższego zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia podano minimalną ilość i jakość gniazd w komputerach. W ocenie Zamawiającego wskazana specyfikacja nie spełnia wymagań równoważności do wymaganych w specyfikacji.

 

Pytanie 3:

W punkcie Porty – Zamawiający wyspecyfikował następujące parametry:

8 portów USB 3.0

4 Porty USB 2.0

1 Port IEEE 1394

1 port Rj-45

1 port RS-232

1 Wyjście sygnałowe audio

1 wejście sygnałowe audio

1 wyjście słuchawkowe

Wyklucza się użycie jakichkolwiek przejściówek i adapterów w celu uzyskania wymaganej ilości portów.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające:

4 porty USB 3.0

9 Portów USB 2.0

1 Port IEEE 1394 (karta PCI)

1 Port RJ-45

1 Port RS232

1 Wyjście sygnałowe audio

1 wejście sygnałowe audio

1 wyjście słuchawkowe

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do powyższego zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia podano minimalną ilość i jakość portów, wejść i wyjść w komputerach. W ocenie Zamawiającego wskazana specyfikacja nie spełnia wymagań równoważności do wymaganych w specyfikacji.

 

Pytanie 4:

Proszę o informację czy stanowiska Creo Essentials o których mowa w przetargu mają być licencjami jednostanowiskowymi czy też mają to być licencje pływające (sieciowe)?”

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga trzyletnich licencji Creo Essentials na cztery stanowiska komputerowe. Mogą być to licencje pływające (sieciowe).

 

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A. nr sprawy: 03/03/2016 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 76604-2016 z dnia 04.04.2016
oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1001090

 

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców,
że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy „licencje Creo Essentials na 4 stanowiska przez 3 lata” oznaczają licencje terminowe na okres 3 lat czy też mają to być licencje bezterminowe z Obsługą Serwisową na okres 3 lat?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga trzyletnich licencji Creo Essentials na cztery stanowiska komputerowe.

 

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza odstępstwo od specyfikacji monitora: - Matryca wykonana w technologii IPS zamiast MVA. - Rozdzielczość zwiększona do 1920 x 1200.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do powyższego zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że dopuszcza zaproponowanie monitora z matrycą IPS. Zamawiający w opisie monitora, który znajduje się w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia podał minimalne wymagania techniczne poprzez wyrażenie „Monitor o parametrach nie gorszych niż”. W związku z powyższych zaproponowanie monitora o lepszych parametrach jest zawsze dopuszczalne.

 

II. Zmiana terminu składania ofert:

 

            Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.04.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

 

Rozdział XIV pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta: na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A., nr sprawy; 03/03/2016. Nie otwierać przed dniem 19.04.2016 r. godz. 14:00”.

Rozdział XV pkt 2 otrzymuje brzmienie:

W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 19.04.2016 r. do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.

Rozdział XV pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7, 20-209, Lublin dnia 19.04.2016 r. godz. 14:15.

           

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej
pod adresem www.ursus.com

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 04/04/2016

 

Przedmiot przetargu: „Zakup i dostawa drukarki 3D dla URSUS S.A.”

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 03/03/2016

 

Przedmiot przetargu: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A.”

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

Dokumenty do pobrania:

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania
na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016.

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 2016S 036-058467
oraz w zmianie do ogłoszenia z 16.03.2016 r. 2016S 053-088890

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy mogą Państwo podać pełną listę wejść/wyjść dla sterownika?

Odpowiedź:

Pełna lista wejść /wyjść jest opracowywana przez Wykonawcę sterownika. Wykonawca określa niezbędną ilość, która zapewni właściwe sterowanie funkcjami przekładni wyszczególnionymi w SIWZ.

Pytanie 2:

Ile wewnętrznych wałków pośrednich poza wałkami wejściowymi i wyjściowymi znajduje się tej przekładni (czy zakładamy, że wszystkie potrzebują czujników prędkości)?

Odpowiedź:

W przekładni znajduje się 10 szt. wałków pośrednich poza wałkami wejściowymi i wyjściowymi. Nie ma wymogu, aby wszystkie z nich musiały posiadać czujniki prędkości.

Pytanie 3:

Ile oddzielnych sprzęgieł znajduje się w przekładni która ma być sterowana?

Odpowiedź:

W przekładni znajduje się osiem sprzęgieł, którymi należy sterować. Schemat ideowy znajduje się w załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga aby układ sterowania zapewnił poprawne działanie hydraulicznego oraz pneumatycznego układu sterowania. W jaki sposób? Czy to po prostu kontrola hamulca postojowego, czy też jest konieczne, aby realizować funkcję ABS, ASR, czy może chodzi o pełne sterowanie układem hamulcowym „by wire” (elektrycznie)?

Odpowiedź:

Sterownik powinien zapewniać kontrolę nad hamulcem postojowym oraz roboczym. Sterownik powinien posiadać możliwość implementacji systemu ABS, ASR.

Pytanie 5:

Zamawiający wymaga, aby użytkownik posiadał możliwość wyboru przełożenia oraz otrzymywał sugestie zmiany przełożenia. Czy sterownik może wysyłać stosowny sygnał do kontroli przez CAN
lub RS232, czy też musi wysyłać ten sygnał do kontrolki bezpośrednio?

Odpowiedź:

Do wyboru przełożenia oraz sugestii zmiany przełożenia sterownik powinien wysyłać sygnał do kontroli poprzez magistralę CAN.

Pytanie 6:

Zamawiający określił że "kierowca powinien mieć możliwość zmiany kierunku obrotów", "kierowca powinien być w stanie zablokować najwyższy bieg", "kierowca powinien mieć możliwość wyłączenia tej funkcji", "włączyć/wyłączyć napęd na oś przednią poprzez naciśnięcie przycisku w kabinie", "włączyć/wyłączyć PTO poprzez naciśnięcie przycisku w kabinie". Czy stosowne polecenia powinny być wysyłane do sterownika jako komunikaty przez magistralę CAN, czy też jako indywidualne sygnały, każdy „swoim” przewodem?

Odpowiedź:

Stosowane polecenia powinny być wysyłane do sterownika jako indywidualne sygnały, każdy „swoim” przewodem.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy kompletną przekładnię do wstępnych testów i prac kalibracyjnych, czy też wszystkie prace kalibracyjne muszą być wykonane na terenie Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dostarczy wykonawcy kompletną przekładnię do wstępnych testów i prac kalibracyjnych. Prace związane z powstaniem sterownika oraz procedury kalibracji będą przeprowadzane poza terenem Zamawiającego.

 

II. Przedłużenie terminu składania ofert

 

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 przedłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym  treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

 

Rozdział XVI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego do dnia 12.04.2016 r. do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.”

Rozdział XVI ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7 w Lublinie dnia 12.04.2016 r. godz. 14:15.”

           

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 

  

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 58467-2016-PL

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy w ramach pracy wykonawca ma dostarczyć system sterowania w formie prototypu czy już w jako egzemplarz produkcyjny? (druga opcja znacznie powiększa koszty ponieważ dochodzą koszty uruchomienia produkcji seryjnej)

Odpowiedź:

System sterowania przekładnią powinien przewidywać możliwość wdrożenia do produkcji.

 

Pytanie 2:

Ile prototypowych systemów trzeba będzie wykonać w ramach projektu?

Odpowiedź:

W ramach projektu trzeba będzie wykonać 3 systemy sterowania.

 

Pytanie 3:

Jaka jest spodziewana wielkość produkcji seryjnej systemów sterowania?

Odpowiedź:

Spodziewana wielkość produkcji seryjnej to ok. 300szt./rok

 

Pytanie 4:

Jaka jest zakładana cena systemu sterowania?

Odpowiedź:

Cena sterownika powinna wahać się granicach 200-250€.

 

Pytanie 5:

Czy jest określony program testów środowiskowych/eksploatacyjnych? Jeśli tak, czy można go otrzymać?

Odpowiedź:

Program testów zostanie opracowany w III etapie, którego realizacja zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest planowana od 1.09.2017 do 30.12.2018.

 

Pytanie 6:

Norma TS 16949 ma zastosowanie tylko dla firm produkcyjnych lub firm inżynieryjnych posiadających własne zaplecze produkcyjne. W przypadku firm inżynieryjnych nie posiadających własnego zaplecza produkcyjnego potwierdzenie posiadania certyfikatu ISO 9001 oraz deklaracja, że jako producent części zaprojektowanego układu będzie wskazana firma TS 16949, powinno być uznane za równoważne wymaganiu posiadania przez wykonawcę normy TS 16949. Czy – mając powyższe na względzie – mogą Państwo potwierdzić że przedstawienie przez firmę inżynieryjną (nie posiadającą zaplecza produkcyjnego) certyfikatu ISO 9001 i deklaracji, że produkcja systemu będzie zlecona firmie posiadającej TS 16949, będzie uznane jako spełnienie wymogu IV p. 1 z SIWZ?”.

Odpowiedź:

Poniżej informacja dotycząca zmiany specyfikacji w zakresie wymagań związanych z normą.

 

II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

1. Rozdział IV ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał w zakresie projektowania system jakości ISO TS 16949 lub ISO 9001.”

2. Rozdział X ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, z których wynika, że w zakresie wykonywania usługi projektowania wykonawca stosuje normę ISO TS 16949 lub ISO 9001.”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużamy termin składania ofert do dnia 29.03.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

Rozdział XV ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: Oferta: Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power nr sprawy: 02/02/2016. Nie otwierać przed dniem 29.03.2016 r. godz. 14:00”

Rozdział XVI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego do dnia 29.03.2016 r. do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.”

Rozdział XVI ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7 w Lublinie dnia 29.03.2016 r. godz. 14:15.”

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

Wyjaśnienia do tresci SIWZ.pdf

Ogłoszenie DzUE.pdf

 


URSUS S.A. informuje, iż dnia 25.02.2016 roku nastąpiło podpisanie umowy w trybie przetargu nieograniczonego na  „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań cena 701.100,00 zł brutto, termin wykonania 240 dni.

 

Treść ogłoszenia w BZP dostępna pod adresem:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=48348&rok=2016-03-03

 


 

Lublin,3 marca 2016 r.

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż
i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 02/02/2016.

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 58467-2016-PL

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

 

Pytanie 1:

Czy wykonawca zamiast wymaganej normy ISO TS 16949 może wykazać się posiadaniem w zakresie usług projektowania normą ISO 9001?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że Wykonawca
na dzień składania ofert musi się wykazać posiadaniem normy ISO TS 16949.

 

Pytanie 2:

Czy możliwe jest uzyskanie formularza oferty w formacie Word?

Odpowiedź:

Formularz oferty został zamieszczony na stronie internetowej URSUS S.A. pod adresem www.ursus.com

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com

 

 

 


DO WYKONAWCÓW

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 58467-2016-PL

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy Wykonawca może uzyskać normę ISO TS 16949 na etapie realizacji projektu?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że Wykonawca musi posiadać normę ISO TS 16949 na dzień składania ofert. Ponadto do oferty musi być dołączone zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, z których wynika, że w zakresie wykonywania usługi projektowania wykonawca stosuje normę ISO TS 16949.

 

Pytanie 2:

Czy Wnioskodawca musi przedstawić konkretne wcześniejsze doświadczenie dotyczące sterowania skrzyń biegów Power Shift i Power Shuttle czy ogólne doświadczenie dotyczące sterowania maszyn rolniczych jest do zaakceptowania?

Odpowiedź:

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem opracowanie elektronicznego systemu sterowania w pojazdach, a wartość tej usługi nie była mniejsza niż 500 000,00 zł.

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 02/02/2016

 

Przedmiot przetargu: „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power”

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

 


 

 

Lublin dnia, 10 lutego 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 podaje informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 01/01/2016.

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

W przetargu nieograniczonym na „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 01/01/2016, najkorzystniejszą ofertę złożył Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań cena 701.100,00 zł brutto, termin wykonania 240 dni.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 90% i termin wykonania 10% uzyskała najwyższą ilość punktów wynoszącą 100 pkt.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: Ofertę złożył 1 wykonawca

 

                  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

 

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Łączna pkt.

 1

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

90 pkt.

10 pkt.

100 pkt

 

 

 


DO WYKONAWCÓW
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 01/01/2016.
Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.01.2016 r. pod poz. 17684-2016 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000373
 
 
WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ
 
URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy dopuszczają Państwo opracowanie przedmiotu zamówienia w języku angielskim? 

Odpowiedź:
W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że opracowany przedmiot zamówienia musi być w języku polskim.
 
Pytanie 2:
Proszę o informację o głównych parametrach silników (moc, moment, prędkość obrotowa maksymalna), przełożenia skrzyni biegów oraz przekładni głównej?
Czy macie Państwo założenia odnośnie sposobu użytkowania pojazdu (rodzaj dróg, obciążenie z którym porusza się ciągnik, procentowy podział jazdy w terenie, po drogach szosowych itp.)?
 
Odpowiedź:
W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje,
Silnik:
Moc 109,5kW @2100 rpm
Moment obrotowy max 660 Nm@1500rpm
Prędkość obrotowa 2100 rpm
Przełożenie całkowite tylnego mostu transmisji 31,88 Użytkowanie pojazdu: 
Ciągnik rolniczy – 70% praca w gospodarstwie rolnym, 30% transport.
Pozostałe informacje objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.
 
 
 
URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com
 
 

 


 

 

DO WYKONAWCÓW
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 01/01/2016.
Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.01.2016r. pod poz. 17684-2016 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000373.
 
 
WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ
 
URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:
 
 
Pytanie 1:
W związku z ogłoszonym przetargiem na „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika […]” – nr sprawy 01/01/2016 zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25.02.2016 r.
 
Odpowiedź:
W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że termin składania ofert został określony w rozdziale XV pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunku Zamówienia na dzień 9.02.2016 r. godz. 14,00. Niniejszy termin jest ostateczny. 
 
Pytanie 2:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w walucie EUR.
 
Odpowiedź:
W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z rozdziałem XVI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunku Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty cenowej w innej walucie.
 
Pytanie 3:
Prosimy również o dostarczenie dokumentacji technicznej zawierającej specyfikację techniczną obiektów badań oraz zakładaną funkcjonalność produktu – zgodnie z punktem 1 SIWZ (Przedmiot zamówienia).
 
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 na tym etapie realizacji projektu oraz niniejszego postępowania przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunku Zamówienia opis przedmiotu zamówienia oraz załączone rysunki są wystarczające do sporządzenia harmonogramu realizacji i złożenia oferty cenowej. 
 
 
 
 
URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

.

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG 01/01/2016

Przedmiot przetargu: „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:


       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXXI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup doposażenia stanowisk spawalniczych do wykonywania prototypów w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup zgrzewarki punktowej w celu poszerzenia możliwości wykonywania detali prototypowych z blach w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXIX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup wyposażenia stanowisk spawalniczych do wykonywania prototypowych konstrukcji przestrzennych w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXVIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komory solnej w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

  

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXVII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz instalacja oprogramowania CAD3D na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

  

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXVI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komputerów i serwera na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXV/2015

Przedmiot Przetargu: Montaż klimatyzacji i remont pomieszczenia dla konstruktorów w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXIV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup ramienia pomiarowego ze skanerem w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komputerów na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż serwera na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż drukarki do prototypowania na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Zamknięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz instalacja oprogramowania CAD na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Odwołanie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXIX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż serwera na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXVIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komputerów na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXVII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup ramienia pomiarowego ze skanerem w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXVI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż kolorowej drukarki wielofunkcyjnej oraz plotera w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXIV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż nożyc gilotynowych hydraulicznych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż giętarki CNC do rur i instalacji hydraulicznej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup ramienia pomiarowego ze skanerem w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup spektrometru do badania składu stali w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Zamknięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XIX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup samojezdnej szorowarki jako wyposażenia w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XVIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup akumulatorowego wózka widłowego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XVII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup zamiatarki jako wyposażenia stanowisk montażu w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XVI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup myjki jako wyposażenia stanowisk montażu w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Zamknięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż drukarki wielofunkcyjnej oraz plotera w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XIV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż wycinarki plazmowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa"
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż nożyc gilotynowych hydraulicznych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż giętarki CNC do rur i instalacji hydraulicznej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG X/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG IX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż kompleksowej linii do diagnostyki pojazdów o masie całkowitej do i ponad 3,5 t jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG VIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komory przygotowawczej i lakierniczej jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG VII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komory przygotowawczej i lakierniczej jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG VI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż podnośnika kolumnowego jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG V/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż giętarki CNC do rur i profili jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG IV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż waterjet’a jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.:„Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Odwołanie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG III/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż przecinarki taśmowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG II/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż kompleksowej linii do diagnostyki pojazdów o masie całkowitej do i ponad 3,5 t jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG I/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement