EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych
Nabycie udziałów w spółce powiązanej Bioenergia Invest sp. z o.o. w Dobrym Mieście

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 21 kwietnia 2010r. skorzystał z przysługującego mu na podstawie umowy o współpracy z dnia 2 lutego 2009r. zawartej ze spółką INVEST – MOT sp. z o.o. w Warszawie nieodwołalnego i bezwarunkowego prawa do zakupu udziałów spółki Bioenergia Invest sp. z o.o. w liczbie, która zapewni POL – MOT Warfama S.A. nie więcej niż 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Bioenergia Invest sp. z o.o. (opcja call) i nabył od spółki INVEST – MOT sp. z o.o. w Warszawie 162 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa) udziały w spółce Bioenergia Invest sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

 

Emitent zakupił ww. udziały za cenę 172 675 PLN , która została ustalona według § 5 ust. 3 umowy o współpracy z dnia 2 lutego 2009r. i posiada obecnie 4140 (51%) udziałów w spółce Bioenergia Invest sp. z o.o., co zapewnia Emitentowi 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.