EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 

Zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP

W dniu 30 września 2013r. URSUS S.A. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, działania I.3 Wspieranie Innowacji.

W wyniku realizacji projektu Spółka planuje utworzenie w siedzibie głównej Spółki w Lublinie nowoczesnej infrastruktury służącej do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych na potrzeby działalności Spółki. 

Na podstawie zawartej umowy Spółka otrzyma dofinansowanie przeznaczone na realizację projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 8 040 243 zł, natomiast całkowity szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie 23 641 562,44 zł netto.

Termin zakończenia realizacji projektu wyznaczony jest na dzień 30 czerwca 2015r.