EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

W dniu 31 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego URSUS S.A., sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki URSUS S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W dniu 31 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego URSUS S.A., sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki URSUS S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda.