EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU EMISJI AKCJI SERII O URSUS S.A.

 

Spółka Ursus S.A. informuje, iż w wyniku emisji 15 000 000 akcji serii O po cenie emisyjnej 2,00 zł każda pozyskała 30 mln zł nowych środków. Akcje zostały objęte przez głównego akcjonariusza Emitenta, POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Poniżej przedstawiamy główne informacje na temat przeprowadzonej emisji akcji.

 

W dniu 26 maja 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. podjęło m.in. następujące uchwały:

  1. Uchwałę nr 24/2014 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii O i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1.;
  2. Uchwałę nr 25/2014 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii O posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. uprawniających do objęcia akcji Spółki serii O na podstawie uchwały nr 24/2014.

Uchwalone na podstawie ww. uchwały nr 25/2014 warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd w dniu 24 czerwca 2014r. (uzupełnieniem postanowienia z 2 czerwca 2014r.).

 

W dniu 1 lipca 2014 r.:

1.  URSUS S.A. zaoferowała spółce POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotowi uprawnionemu, 15 000 000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. Spółki, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 24/2014 ZWZ z dnia 26 maja 2014r., uprawniających do objęcia 15 000 000 (słownie: piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki  („Akcje Serii O”), o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, po cenie emisyjnej równej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja, w terminie od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. do dnia 31 maja 2015 r.

2. Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęła ofertę i  objęła zaoferowane jej 15 000 000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. Spółki.

 

Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie skorzystała z prawa do objęcia Akcji Serii O Emitenta, wynikającego ze wszystkich posiadanych  Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. i po opłaceniu:

  1. w dniu 1 lipca 2014r. objęła 5 000 000 akcji serii O Emitenta;
  2. w dniu 29 lipca 2014r. objęła 5 600 000 akcji serii O Emitenta;
  3. w dniu 30 lipca 2014r. objęła 2 800 000 akcji serii O Emitenta;
  4. w dniu 31 lipca 2014r. objęła 1 600 000akcji serii O Emitenta.

W związku z pokryciem i objęciem przez POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 15 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O (wszystkich akcji przewidzianych uchwałą Walnego Zgromadzenia) Zarząd Emitenta wydał spółce POL-MOT Holding S.A. 15 000 000 akcji serii O od nr 00000001 do nr 15000000 i o kwotę 15 000 000 zł został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta.

 

Po dokonanych w/w czynnościach kapitał zakładowy URSUS S.A. wynosi 41 180 000 zł , jest opłacony w całości i dzieli się na 26 180 000 akcji zdematerializowanych i 15 000 000 akcji posiadających formę dokumentu.

 

Struktura kapitału Emitenta przedstawia się następująco:

Wysokość kapitału zakładowego:  41 180 000 zł.

Wartość nominalna akcji: 1,00 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi  41 180 000.

 

Zarząd Emitenta podejmie działania mające na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji serii O, które będą obejmowały m.in. sporządzenie prospektu emisyjnego.

 

Rekapitulując, w lipcu 2014r. wykonane zostały uchwały 24/2014 i 25/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2014r. i podwyższono kapitał zakładowy spółki o 15 000 000 zł, tym samym spółka URSUS S.A. pozyskała kwotę 30 000 000 zł kapitału w wyniku emisji akcji serii O po cenie emisyjnej 2 zł każda akcja.

 

Uwzględniając objęcie 15 000 000 akcji serii O oraz sprzedaż 9 900 000 akcji Emitenta (o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 35/2014, 33/2014, 31/2014 oraz 30/2014) główny akcjonariusz Emitenta, tj. spółka POL-MOT Holding S.A., zwiększył swoje zaangażowanie kapitałowe w akcje Emitenta o 5 100 000 akcji. Spółka POL-MOT HOLDING S.A. wraz z podmiotem zależnym spółką Aquarius VII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPV IX S.K.A. (nowa firma tej spółki brzmi: REO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.) posiada obecnie 20.629.000 akcji, co stanowi 50,09% ogółu akcji URSUS S.A. i uprawnia do 20.629.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 50,09% ogółu głosów.