EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Wybrane dane finansowe IIIQ 2017 roku    
     
  JEDNOSTKOWE URSUS S.A. SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
 
  w tys. zł w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 220,119 231,384
Zysk na działalności operacyjnej 9,197 6,300
Zysk brutto 7,091 3,374
Zysk netto 6,396 3,297
Aktywa razem 432,152 463,102
Aktywa obrotowe 285,516 304,649
Aktywa trwałe 146,636 158,453
Zapasy 116,079 169,612
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 281,474 316,073
Zobowiązania długoterminowe 46,225 53,334
Zobowiązania krótkoterminowe 235,249 262,739
Kapitał własny 150,678 147,029
Kapitał zakładowy 59,180 59,180
     
     
Podstawowe wskaźniki finansowe IIIQ 2017 roku    
  JEDNOSTKOWE URSUS S.A. SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
Rentowność netto 2.9% 1.4%
Rentowność sprzedaży brutto 3.2% 1.5%
Wskaźnik płynności bieżącej 1.21 1.16
Wskaźnik szybkiej płynności 0.72 0.51
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 65.1% 68.3%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 1.5% 0.7%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.2% 2.2%
Marża EBIT 4.2% 2.7%