EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE 2016

 

 

 

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.

SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA

w tys. zł

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

283 603

284 404

Zysk na działalności operacyjnej

3 506

-2 645

Zysk brutto

5 702

16 781

Zysk netto

5 003

17 083

Aktywa razem

439 616

460 826

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

300 039

320 773

Zobowiązania długoterminowe

37 758

33 963

Zobowiązania krótkoterminowe

262 281

286 810

Kapitał własny

139 577

140 054

Kapitał zakładowy

54 180

54 180

Liczba akcji w tys. szt.

54 180

54 180

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0