EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE 2015

 

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.
w tys. zł

SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów


 

322 478


 

324 427

Zysk na działalności operacyjnej

17 632

16 103

Zysk brutto

11 649

9 907

Zysk netto

9 398

7 719

Aktywa razem

380 911

369 398

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

242 118

247 235

Zobowiązania długoterminowe

35 248

36 173

Zobowiązania krótkoterminowe

206 870

211 062

Kapitał własny

138 793

122 163

Kapitał zakładowy

54 180

54 180

Liczba akcji w tys. szt.

54 180

54 180

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0