EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE 2014

 

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.
w tys. zł

SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

224 066

236 204

Zysk na działalności operacyjnej

21 256

20 352

Zysk brutto

15 496

14 391

Zysk netto

14 924

13 827

Aktywa razem

305.632

310 754

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

205 186

210 908

Zobowiązania długoterminowe

26 558

27 275

Zobowiązania krótkoterminowe

178 628

183 633

Kapitał własny

100 445

99 846

Kapitał zakładowy

41 180

41 180

Liczba akcji w tys. szt.

41 180

41 180

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0