EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE 2013

 

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.
w tys. zł

SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

147 919

168 042

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(21 324)

(20 821)

Zysk (strata) brutto

(25 187)

(24 984)

Zysk (strata) netto

(22 474)

(22 441)

Aktywa razem

90 405

187 982

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

123 399

131 369

Zobowiązania długoterminowe

20 897

22 074

Zobowiązania krótkoterminowe

102 502

109 295

Kapitał własny

56 115

56 613

Kapitał zakładowy

26 180

26 180

Liczba akcji w tys. szt.

26 180

26 180

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0