EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE 2012

 

 

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.
w tys. zł

SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

212 668

227 374

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

9 574

6 842

Zysk (strata) brutto

8 141

4 503

Zysk (strata) netto

7 486

3 801

Aktywa razem

84 741

197 781

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

110 244

118 662

Zobowiązania długoterminowe

17 859

20 075

Zobowiązania krótkoterminowe

92 385

98 587

Kapitał własny

78 654

79 119

Kapitał zakładowy

22 180

22 180

Liczba akcji w tys. szt.

22 180

22 180

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0