EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE, ROK 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011

JEDNOSTKOWE
POL-MOT WARFAMA S.A
w tys. zł

SKONSOLIDOWANE
GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

159 845

172 359

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 818

2 347

Zysk (strata) brutto

799

980

Zysk (strata) netto

1 169

1 318

Aktywa razem

165 551

175 744

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

102 034

108 078

Zobowiązania długoterminowe

21 068

23 762

Zobowiązania krótkoterminowe

80 966

84 316

Kapitał własny

63 517

67 666

Kapitał zakładowy

22 180

22 180

Liczba akcji w tys. szt.

22 180

22 180

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0