EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE, ROK 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE 2010 JEDNOSTKOWE
POL-MOT WARFAMA S.A
w tys zł
SKONSOLIDOWANE
GRUPA KAPITAŁOWA
w tys zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 898 122 834
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 753 1 780
Zysk (strata) brutto 972 1 420
Zysk (strata) netto 96 522
Aktywa razem 131 319 140 399
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 188 72 268
Zobowiązania długoterminowe 15 629 19 036
Zobowiązania krótkoterminowe 51 559 53 232
Kapitał własny 64 131 68 131
Kapitał zakładowy 22 180 22 180
Liczba akcji w tys. szt. 22 180 22 180
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0