EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE, ROK 2009

WYBRANE DANE FINANSOWE 2009 w tys zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107 146
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 204
Zysk (strata) brutto -284
Zysk (strata) netto - 775
Aktywa razem 101 778
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 980
Zobowiązania długoterminowe 7 280
Zobowiązania krótkoterminowe 37 700
Kapitał własny 56 798
Kapitał zakładowy 22 180
Liczba akcji w tys. szt 22 180
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0