EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE, ROK 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE 2008 w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 121 117
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 962
Zysk (strata) brutto -5 327
Zysk (strata) netto -4 357
Aktywa razem 112 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 001
Zobowiązania długoterminowe 10 106
Zobowiązania krótkoterminowe 44 895
Kapitał własny 57 573
Kapitał zakładowy 22 180
Liczba akcji 22 180 000
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,14 zł