EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE, rok 2007

WYBRANE DANE FINANSOWE 2007 w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 112 489
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 409
Zysk (strata) brutto 6 658
Zysk (strata) netto 5 355
Aktywa razem 94 731
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 097
Zobowiązania długoterminowe 10 517
Zobowiązania krótkoterminowe 47 580
Kapitał własny 36 634
Kapitał zakładowy 14 680
Liczba akcji 14 680 000
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0