EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE, rok 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE 2006 w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 76 997
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 343
Zysk (strata) brutto 3 191
Zysk (strata) netto 4 965
Aktywa razem 69 960
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 582
Zobowiązania długoterminowe 8 863
Zobowiązania krótkoterminowe 30 719
Kapitał własny 30 378
Kapitał zakładowy 14 680
Liczba akcji 14 680 000
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0