EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Skład Grupy Kapitałowej URSUS:

  • URSUS S.A.  – podmiot dominujący
  • Ursus sp. z o.o. –  100% 
  • URSUS BUS S.A. – 60%
  • URSUS Zachód sp. z o.o. –  51%  
  • OBR MOTO Lublin sp. z o.o.  – 100% 

 

Spółka  URSUS S.A. w Lublinie jest spółką zależną od spółki POL-MOT Holding S.A. w Warszawie. POL-MOT Holding S.A. posiada 24.629.000 akcji URSUS S.A.
(wraz ze spółką zależną REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A.), co stanowi 45,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 


1. URSUS sp. z o.o. (spółka zależna) z siedzibą w Lublinie została zarejestrowana w dniu 6 września 2011 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000395392. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 zł i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Jedynym wspólnikiem spółki Ursus sp. z o.o. jest URSUS S.A. W Spółce nie ustanowiono Rady Nadzorczej. Siedzibą spółki jest Lublin, a spółka mieści się w nieruchomości przy ul. Frezerów 7, użyczonej od URSUS S.A.  Planowane jest, iż główną działalnością Spółki będzie produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, wg PKD (2007) - 28.30.Z.


2. URSUS BUS S.A. (spółka zależna) z siedzibą w Lublinie została zawiązana w dniu 24.04.2015 r.

Wspólnikami ww. spółki jest Emitent, który objął 60% akcji oraz AMZ Kutno sp. z o.o., która objęła 40% akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki będzie produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów.

Powstanie spółki URSUS BUS S.A. jest wynikiem realizacji strategii Zarządu Emitenta w zakresie zwiększenia aktywności marki URSUS na rynku autobusów, trolejbusów i autobusów elektrycznych. Produkowane przez URSUS BUS S.A. autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne będą odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji.


3. URSUS Zachód sp. z o.o. (spółka zależna) z siedzibą w Koszalinie została zawiązana w dniu 16.03.2015 r. Spółka URSUS S.A. objęła 51% udziałów spółki URSUS Zachód sp. z o.o., natomiast pozostałe 49% udziałów objęli łącznie Marzena Nowe i Karol Nowe.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki będzie sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 zł.


4. OBR MOTO Lublin sp. z o.o. (spółka zależna)

Od dnia 30 listopada 2015 r. URSUS S.A. posiada 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. W dniu 30.11.2015 r. Emitent nabył 450 udziałów spółki OBR MOTO Lublin sp. z o.o. (stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki) od Pana Marka Zmarza, na podstawie umowy sprzedaży. Wcześniej Emitent nie posiadał udziału w kapitale zakładowym tej spółki, na wszystkich udziałach spółki zależnej obowiązywał zastaw na rzecz URSUS S.A.  na podstawie umowy zastawniczej zawartej dnia 5 marca 2012 r.

Obecnie spółka OBR MOTO Lublin sp. z o.o. prowadzi działalność badawczo-rozwojową. 

(aktualizacja: 30.01.2017)