EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 8 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę nr 339/2016 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P i Q Spółki URSUS S.A., zgodnie z którą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym są dopuszczone 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.