EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 Zakończenie subskrypcji Akcji Serii N

 

Zarząd URSUS S.A., informuje, że dokonany został przydział subskrybentom 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Serii N”) oraz, że emisja Akcji Serii N z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ursus S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz uchwały Zarządu nr 50/2012 z dnia 8 listopada 2012r. doszła do skutku.

W związku z powyższym, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1)      Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 22 listopada 2012r.

2)      Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 28 listopada 2012r.

3)      Data przydziału akcji: 7 grudnia 2012r.

4)      Liczba akcji objętych subskrypcją: 4.000.000 Akcji Serii N.

5)      Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,03%.

6)      Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

a.   w ramach wykonania prawa poboru: 3.891.985 Akcji Serii N,

b.   w ramach zapisów dodatkowych: 11.153.228 Akcji Serii N.

7)      Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000.000 Akcji Serii N.

8)      Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,00 zł.

9)      Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

a.    w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 783 zapisów na Akcje Serii N,

b.    w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 165 zapisy na Akcje Serii N.

10)    Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 8.000.000 zł (osiem milionów złotych).